ANBI

Onze school heeft een ANBI status! Giften aan onze school zijn aftrekbaar van de belasting. Hieronder vindt u meer informatie over onze school met betrekking tot onze ANBI status.

Naam van de instelling Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krabbendijke
RSIN/fiscaal nummer 004144132L02
Contactgegevens Postbus 17
4413 ZG
Krabbendijke
Doelstelling Conform artikel 3 van de statuten:
“De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van onderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag, zonder daarbij het maken van winst te beogen.”
Beleidsplan Zie het Schoolplan
Bestuurssamenstelling Het bestuur bestaat uit 8 personen, welke door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen, met dien verstande evenwel, dat personen in dienst der vereniging, geen deel van het bestuur kunnen uitmaken.

Het bestuur wijst uit zijn midden aan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, welke functionarissen tezamen het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur wijst voor elk hunnen uit hun midden een plaatsvervanger aan, alsmede een algemeen-adjunct.

Namen van de bestuurders Zie de inschrijving bij de kamer van koophandel
Beloningsbeleid Bestuursleden kunnen een aanspraak maken op een vergoeding van de gemaakte onkosten. Personeelsleden in dienst van de vereniging vallen wettelijk onder de werking van de CAO Primair Onderwijs.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Financiële verantwoording Zie jaarverslag